Zestaw płynów do dezynfekcji (100 ml + 1 l + 5l)

67,50 

ZESTAW płynów przeznaczonych do higienicznej dezynfekcji rąk. OSZCZĘDZASZ!

Sposób użycia:
Stosować preparat na czyste i suche dłonie. Dezynfekcja higieniczna – nanieść 3 ml preparatu na dłonie, wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce utrzymywać w stałej wilgotności. Nie spłukiwać.

Skład:
Alkohol etylowy 70 %, woda, gliceryna, olejek eteryczny.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych – pary są cięższe od powietrza i z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Unikać kontaktu z oczami. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:
– przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku,
– unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Magazynować z dala od środków spożywczych i pasz dla zwierząt.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 Działa drażniąco na oczy